PREPRAVÝ PORIADOK CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY

čl. 1 - základné ustanovenia

Tento prepravný poriadok upravuje podmienky , za ktorých dopravca vykonáva cestnú nákladnú dopravu.

Dopravca podľa tohto prepravného poriadku je spoločnosť KONPeT-PC,s.r.o. Košická 2 , 010 65 Žilina , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina , oddiel Sro , vložka č.16969/L , ktorá podniká v cestnej nákladnej doprave .

Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie veci , nákladov, priemyselných tovarov a iných požadovaných druhov tovarov v nákladnej medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej doprave.

Prevádzková činnosť dopravcu je povinnosť vykonávať nákladnú cestnú dopravu v súlade s vydaným povolením a licenciou Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie s týmto prepravným poriadkom na území EU , vrátane jednotlivých prepráv na uvedenom úzami začínajúcich alebo končiacich .

Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu , ak sú splnené podmienky najme technický stav vozidla , vyťažiteľnosť vozidla a spôsobilosť vodiča.

čl.2 - rozsah , charakter a druhy prepráv

Dopravca vykonáva  - vnútroštátnu cestnú dopravu

                                 - medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu

Charakter vykonávanej nákladnej cestnej dopravy

 

  1. a) vozové zásielky b) kusové zásielky c) sypké substráty  d)iné na základe objednávok prepravcov .

Za vozové zásielky sa považujú zásielky jednému prepravcovi ( odosielateľ alebo príjemca ) ak ich hmotnosť presiahne 2500 kg alebo bez zreteľa na hmotnosť

  1. a) ak je ňou využitá hmotnosť alebo ložný priestor vozidla
  2. b) ak sa podľa dohody s prepravcom vykonáva preprava zvláštnou samostatnou jazdou .

c)ak sa nakladá alebo vykladá z prevádzkových dôvodov na dvoch alebo viacerých miestach.

 

Zásielky ktoré nespadajú do definície vozových zásielok podľa tohto bodu sa považujú za kusové okrem piesku , štrku - sypkých .

Za pri kladku  ( do kladku ) sa považuje zásielka prepravovaná spoločne s inými .

 

Druhy prepráv podľa technickej základne - vozového parku :

- preprava priemyselných výrobkov a tovarov

- preprava sypkých materiálov ( piesok , štrky , zemina a pod…. )

- preprava odpadu pre cudziu potrebu ( podľa §98 ods.4 zák. Č. 79/2015 )

- preprava iných druhov tovaru , na základe objednávok prepravcu .

 

čl.3 - veci vylúčené z prepravy

 

-veci ktorých preprava je zakázaná všeobecne platnými právnymi predpismi

-nebezpečné v zmysle aktuálnej Európskej dohody o cestnej doprave dohovor ADR

-predmety , ktoré svojimi rozmermi alebo hmotnosťou sú nevhodné na prepravu vozidlom dopravcu

-veci vysokej umelecké hodnoty - starožitnosti

-živé zvieratá

-nadmerné a nadrozmerné prepravy , ktoré by si vyžadovali špecializovanú technickú     základňu

-ak bola podaná k preprave zásielka, ktorá je vylúčená z prepravy alebo jej preprava je povolená za zvláštnych podmienok bez toho aby dopravca o tom vedel  je povinný odosielateľ zaplatiť pokutu 3-násobku ceny za prepravu .

 

čl.4 - podmienky pristavenia vozidiel na nakládku a vykládku , rozsah spolupráce odosielateľa a príjemcu vecí z dopravcom  

1) Dopravca ale aj odosielateľ, zasielatelia zabezpečia aby boli zmluvne dohodnuté dopravné harmonogramy v súlade s Nariadením EP a Rady č.561/2006 o harmonizácií právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktorá sa týka cestnej dopravy a nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85

Ide najmä o dodržiavanie doby prevádzky nakladacích a vykladacích miest, dodržanie časov nakládky a vykládky tak , aby vodiči dopravcu mohli dodržať  režim práce

( doba jazdy , bezp. prestávky , denný a týždenných odpočinkov ) .

2) Zásielku alebo jej časť, ktorá podľa povahy vyžaduje , aby bola počas prepravy a jej manipulácie chránená pred poškodením a stratou je odosielateľ povinní  podať k preprave v riadnom obale zodpovedajúcom podmienkam v cestnej doprave .

3) Odosielateľ je povinní zabezpečiť zásielku tak , aby počas prepravy nespôsobila škodu iným osobám , na dopravnom prostriedku a iných zariadeniach . Dopravca nepreskúšava , či zásielka svojou povahou vyžaduje obal , poprípade či obal je dostatoční . Odosielateľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli chybným alebo nedostatočným obalom  .

4) Pokiaľ povaha zásielky vyžaduje , aby s ňou bolo počas nakládky , preprave a vykládky zachádzané určitým spôsobom je povinní ju označiť a upozorniť na to dopravcu .

5) Dopravca je oprávnený preskúmať či zásielka zodpovedá zápisom v prepravných dokladoch ( dod. List , CMR ).

6) Ak sa zistí pri preberaní zásielky, že by jej prepravou mohla byť spôsobená škoda na vozidle alebo v cestnej premávke odmietne ju .

7)Odosielateľ zásielky je povinní dopravcovi odovzdať zásielku v stave spôsobilom na prepravu po pozemných komunikáciách . Ak zásielka nie je spôsobilá na prepravu dopravca ju odmietne a náklady spojené z pristavením a zdržaním vozidla je odosielateľ povinní mu zaplatiť.

8) Hmotnosťou zásielky sa rozumie hmotnosť nákladu vrátane obalov .

9)Hmotnosť zásielky zisťuje odosielateľ a zodpovedá za tento údaj , ktorý sa uvádza v nákladnom liste , dod. Liste a CMR .

10) Dopravca je oprávnený preskúmať hmotnosť zásielky . Hmotnosť zisťuje úradným vážením alebo výpočtom ..

11) Spôsob váženia a hmotnosť zaznamená dopravca do prepravných listín , ktoré sú k dispozícií .

12) Odosielateľ hradí náklady spojené so zisťovaním hmotnosti zásielky ak o zistenie požiadal dopravcu alebo ak sa odlišuje hmotnosť zistená dopravcom o viac ako 3% od hmotnosti uvedenej odosielateľom ..

13) Ak o zistenie hmotnosti požiadal príjemca je tiež povinní hradiť náklady spojené zo zisťovaním hmotnosti zásielky .

14) Odosielateľ v SR si je vedomý , že ak uvedie bez vedomia vodiča alebo dopravcu pri nakladaní tovaru  do omylu a prekročí najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla alebo jazdnej súpravy , tlaky na nápravy , môže byť podľa zákona č. 8/2009

  1. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov sankcionovaný zo strany príslušného policajného zboru .

15) Odosielateľ je povinný presne špecifikovať miesto nakládky a vykládky a tiež oznámiť dopravcovi prípadne obmedzenia pre vjazd nákl. vozidiel a dobu prevádzky odkedy sa dá nakladať a vykladať .

16) Nakládku zabezpečuje odosielateľ a vykládku príjemca  .

17) Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené len vtedy ak to nemožno urobiť mimo cesty a to čo najrýchlejšie a tak , aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky .

18) Osádka vozidla z hľadiska prepravnej zmluvy nemá povinnosť zabezpečiť nakládku a vykládku vozidla . Osádka vozidla dopravcu z hľadiska predpisov o bezpečnosti práce nemôže používať manipulačné zariadenie prepravcov pokiaľ nebola z ich prevádzkou zaškolená a s písomným súhlasom prepravcu .

19) Odosielateľ je povinný vykonať v čas všetky opatrenia nutné k plynulej nakládke a k ochrane zásielky pres poškodením . Prepravca ( odosielateľ a príjemca )je povinný zabezpečiť podmienky pre bezpečnosť práce a pre hospodárne využitie vozidiel dopravcu . Hlavne je povinný zaistiť, aby nakladacie a vykladacie miesta a zariadenia boli udržiavané v dobrom  stave , zaistiť dostatočné spevnenie všetkých plôch používaných k jazde vozidiel vrátane na neverejných príjazdových komunikácií a ich udržiavanie v zjazdnom a bezpečnom stave, ako aj dostatočne osvetlenie . 

20) Vo všeobecnosti za upevnenie nákladu na vozidle zodpovedá prepravca ( odosielateľ ) , lebo ten má patričné znalosti o zásielke . Odosielateľ je povinný poskytnúť presné informácie o zásielke ( hmotnosť a rozmery ) .Ak má odosielateľ vypracované presné pokyny pre nakladanie a upevnenie je povinný ich v čas dopravcovi poskytnúť pred zahájením prepravy v jazyku , ktorému dopravca rozumie .

21)Vodič je povinný sa pri nakládke zúčastniť a prípadne usmerniť rozloženie nákladu na vozidle z hľadiska rovnomerného zaťaženia na nápravy a aby pri preprave nebola ohrozená bezpečnosť plynulosť cestnej premávky . Ak nedbá odosielateľ na pokyny dopravcu - vodiča , môže odmietnuť prepravu .

22) Ak zabezpečuje nakládku a vykládku prepravca , je povinní dbať , aby nedošlo k poškodeniu vozidla a jeho zariadení . Zákaz z púšťania vecí z výšky .

23) Ak dôjde k väčšiemu znečisteniu ložného priestoru pri nakla. alebo vykl. ( počas prepravy ) prepravovaním tovarom , je prepravca povinný zaistiť vyčistenie vozidla .

24) Ak je nutné vykonať dezinfekciu , zabezpečí ju dopravca na náklady prepravcu .

25) Z dôvodu poškodenia zásielky pri preprave môže príjemca odmietnuť prevzetie zásielky o čom dopravca spíše zápis o poškodení za prítomnosti obidvoch strán . Zápis je možné urobiť aj v prepravnom liste .

26) Výhrady voči nakládke alebo vykládke dopravca - vodič uplatní písomnou formou napríklad do nákladného listu .

27) Za čas zdržania pri nakládke alebo vykládke sa považuje čas od požadovaného pristavenia vozidla na nakládku alebo vykládku až po začatie nakládky. a vykládky nezavinené dopravcom  vrátane vystavenia prepravných dokladov . Za čas zdržania môže dopravca požadovať finančnú náhradu .

čl.5 - Základné ustanovenia k zmluve o preprave vecí       .

1) Ak si prepravu u dopravcu objednáva podnikateľský subjekt a dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave bude sa riadiť ustanoveniami §610-629 zmluva o preprave vecí podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2) Zmluvou o preprave veci sa dopravca zaväzuje odosielateľovi , že prepraví zásielku z miesta odoslania do miesta určenia a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu za prepravu .

3) Dopravca je oprávnený požadovať , aby mu odosielateľ potvrdil požadovanú prepravu v prepravnom doklade a odosielateľ je oprávnený požiadať , aby mu dopravca - vodič písomné potvrdil prevzatie zásielky .

4) Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny je odosielateľ  povinný odovzdať dopravcovi pri odovzdaní zásielky . Odosielateľ zodpovedá za škodu spôsobenú neodovzdaním alebo ich nesprávnosťou listín .

5) Dopravca je povinný vykonať prepravu s odbornou starostlivosťou v dohodnutej lehote bez zbytočného odkladu .Pri pochybnostiach začína lehota plynúť dňom nasledujúcim po prevzatí zásielky dopravcom .

6) Dopravca po doručení zásielky si dá potvrdiť jej prevzatie a oznámi odosielateľovi doručenie a prevzatie zásielky .

7) Ak si prepravu objedná u dopravcu fyzická osoba nepodnikateľ , dôjde k uzatvoreniu zmluvy o preprave podľa § 765-773 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov .

čl.6 - Povinnosti objednávateľa a príjemcu 

1) Objednávateľ prepravy - odosielateľ je povinný poskytnúť dopravcovi správne údaje o obsahu zásielky a jeho povahe a zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi porušením tejto povinnosti .

2) Odosielateľ je povinný prepravu u dopravcu si objednať e- mailom , faxom , telefonicky alebo písomné pokiaľ sa nedohodnú ináč .

3) Objednávku prepravy je možno vystaviť na jednu alebo určitý počet prepráv .

4) Objednávka prepravy musí obsahovať údaje potrebné na realizáciu prepravy a vystavenie faktúry podľa platnej legislatívy.

                                                            

    - obchodné meno , IČO , IČ DPH , e-mail , kontakty a iné

    - informácie o zásielke ( druh , rozmer , hmotnosť a požiadavky na upevnenie )

    - presnú adresu nakládky a vykládky + tel. kontakty

    - čas nakládky a čas vykládky

    - dohodnutú cenu za prepravu

 

5) Objednávka prepravy musí byť podaná tak , aby medzi dňom prevzatia objednávky a prepravou uplynuli dva pracovné dni ak nebolo dohodnuté inak .

6) Objednávateľ je povinní informovať dopravcu o vyššej cene zásielky ako je bežná cena na trhu .

7) Pri preprave tovaru , ktorého je cena viac ako 33.000 eur je objednávateľ dopredu upozorniť dopravcu vzhľadom na poistenie dopravcu pri preprave .

8) Dopravca je povinní na požiadanie odosielateľa zásielky písomné ju potvrdiť .

9 ) Prepravná zmluva vzniká medzi dopravcom a objednávateľom :

    - prijatím objednávky

    - začiatkom prepravy

    - prevzatím  zásielky na prepravu

10) Objednávka je prijatá :

    - ak dôjde k ústnej alebo telefonickej dohode o rozsahu , čase, prípadne o spôsobe vykonania

    - okamžikom keď písomne , e-mailom , faxom alebo iným spôsobom ju dopravca potvrdí

    - začiatkom prepravy dopravcom

11) Pri prijatí objednávky môže dopravca požadovať zálohovú platbu o čom vystaví daňový doklad ( zálohová faktúra )    až do výšky 80% .

12) Ak dopravca nemôže dokončiť prepravu pre skutočnosti za ktoré dopravca nezodpovedá , má nárok na pomernú časť prepravného .

13) Dopravca má na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvy zádržné právo k zásielke , pokiaľ ňou môže nakladať .

14) Ak viazne na zásielke niekoľko zádržných práv , má dopravca prednosť.

 

čl.7 - Zodpovednosť dopravcu za škodu na tovare - zásielke

 

1) Dopravca zodpovedá za škodu na tovare- zásielke , ktorá vznikla po jej prevzatí dopravcom - vodičom až do jej vydania príjemcovi , ibaže ju dopravca nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti .

2) Za škodu na zásielke však dopravca nezodpovedá ak preukáže, že bola spôsobená :

    - odosielateľom , príjemcom alebo vlastníkom zásielky

    - vadou alebo prirodzenou povahou obsahu v čítane obvyklého úbytku hmotnosti

    - okolnosťou , ktorú dopravca nemohol odvrátiť , ide tu o prípady vyššej moci ako záplavy zemetrasenie, požiar , pád lavíny a pod. …

    - zlým  obalom na ktorý dopravca upozornil

3) Pri strate alebo zničení je dopravca povinný nahradiť cenu , ktorú zásielka mala v čase keď bola odovzdaná dopravcovi .

4) Dopravca je povinný urýchlene podať odosielateľovi správu o škode, ktorá vznikla na zásielke ešte pred jej odovzdaním príjemcovi .

5) Dopravca môže svoj záväzok plniť pomocou ďalšieho dopravcu a zodpovedá pritom , akoby prepravu uskutočnil sám .

6) Za škodu spôsobenú odosielateľovi neuskutočnením prepravy do výšky preukázaných nákladov .

7) Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť písomne , pričom svoje požiadavky musí zdôvodniť .

8) Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu do 6-mesiacov

 

čl. 8 - Podmienky zmeny prepravy a odstúpenie   

 

1) Až do vydania zásielky - tovaru môže odosielateľ požiadať dopravcu aby bola prerušená , vrátená alebo s ňou bude naložené inak. Po dohode z dopravcom je povinní uhradiť vynaložené náklady s tým spojené .

2) Príjemca zásielky - tovaru môže navrhnúť , aby bola vykládka na inom mieste a náklady s tím spojené hradí dopravcovi ( ak vniknú ).

3) Ak po dojednaní prepravy zanikne potreba prepravy je odosielateľ povinný oznámiť to bez meškania dopravcovi .

4) Ak bola preprava odvolaná až po výjazde vozidla na miesto nakládky tak náklady s tím spojené hradí objednávateľ prepravy .

5) Ak dopravca nemôže vykonať prepravu je povinný to bez meškania oznámiť objednávateľovi a navrhnúť mu nový termín prepravy , ktorý objednávateľ keď neakceptuje môže od zmluvy odstúpiť.

6) Ak sa vyskytne po prijatí zásielky na prepravu prekážka , pre ktorú nie je možné prepravu započať alebo v nej pokračovať a ďalší postup dopravca musí konzultovať z odosielateľom .

7) Dopravca nemusí vyrozumieť odosielateľa ak ide o prekážku dočasného charakteru.  

8) Ak nie je možné zásielku- tovar vydať príjemcovi ani vrátiť odosielateľovi dopravca obstará jej uloženie a bez meškania o tom informuje odosielateľa . Náklady spojené so skladovaním hradí odosielateľ .

 

čl. 9 - Prepravné listiny v nákladnej doprave  

 

1) Prepravná listina ako prepravní doklad sprevádza zásielku - tovar až do jeho vydania , prípadne likvidácie . Prepravnú listinu je riadne vyplnenú odovzdať dopravcovi odosielateľ .

2) Prepravná listina musí obsahovať najmenej tieto údaje :

    - názov odosielateľa a príjemcu

    - pomenovanie obsahu zásielky - tovaru + obaly

    - počet kusov

    - celkovú hmotnosť

    - miesto nakládky a vykládky

    - dátum a potvrdenie prevzatia dopravcom - vodičom a príjemcom

    - miesto pre výhrady dopravcu

3) Ak sa nakladá a vykladá na viacerých miestach , je odosielateľ povinný odovzdať pre každú časť zásielky samostatnú listinu ..

4) Dopravca a prepravca ( odosielateľ a príjemca ) zodpovedajú za správnosť a úplnosť údajov , ktoré zapisujú do prepravnej listiny .

5) Dopravca má právo zapísať do listín výhrady dopravcu k druhu použitého vozidla na základe objednávateľa dopravy , stave zásielky - tovaru , jej obalom , počtu kusov a spôsob nakladania .

 

čl. 10 - Reklamačné konanie 

 

1) Reklamačné lehoty a premlčacie doby na uplatňovanie nárokov odosielateľa a príjemcu vyplývajúce z prepravnej zmluvy sú uvedené v Obchodnom a Občianskom zákonníku.

2) Oprávnený musí reklamovať u dopravcu všetky práva vyplývajúce z prepravy písomne . 

3) Vrátenie zaplatenej sumy za prepravu je oprávnený žiadať len ak ju preukázateľne dopravcovi uhradil .

4) Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku ich vybavovanie dopravcom podľa reklamačného poriadku preskúma Slovenská obchodná inšpekcia .

 

čl. 11 - Zverejnenie prepravného poriadku cestnej nákladnej dopravy a jeho platnosť 

 

1) Podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave dopravca zverejnil tento prepravný poriadok na svojom webovom sídle www.konpet.eu a je k dispozícií v sídle dopravcu.

2) Tento prepravný poriadok je platný od 01,01,2006

3)Podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzatvorenie zmluvy a jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinnosti účastníkov zmluvy .

4) Objednávateľ prepravy je pred podpísaním zmluvy o preprave tovaru - nákladu sa s týmto prepravným poriadkom oboznámiť.

 

čl. 12 - Zmeny v prepravnom poriadku cestnej nákladnej dopravy       

 

1) Všetky zmeny a doplnky sú platné dňom ich zverejnenia a sprístupnenia na webovom sídle dopravcu .

2)Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený alebo podstatne doplnený , dopravca zabezpečí jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení .

 

Posledná úprava bola vykonaná 02.07.2018 v Žiline  - Peter Koniar - konateľ


Adresa


KONPeT - PC, s.r.o. , Košická 2 , 010 65 Žilina , (V areáli NDŽ)

0911 525 201

041 / 542 49 29

konpetpc@gmail.com


Prepravný poriadok tu!

Mapa